.
RyChan

STAY SAFE

Illustration

STAY SAFE

Bức này mình vẽ vào năm đại dịch Covid, có thật nhiều câu chuyện khó quên, buồn lẫn trân trọng.
Dù đáng quý hay đáng quên thì chúng ta đã dũng cảm cùng nhau vượt qua 💙