.
RyChan

TẠP CHÍ CẦU VÒNG

Illustration Magagine

TẠP CHÍ CẦU VÒNG

🌈 Tạp chí Cầu Vòng Lửa - ấn phẩm dành cho lứa tuổi cấp 1

Client: Nhà xuất bản Tạp chí Cầu Vòng Lửa - Hà Nội Illustration & Design: Ry Nguyen

👉 Xem thêm tranh khác tại Behance