.
RyChan

HEALTHCARE ONBOARDING

Personal Project

HEALTHCARE ONBOARDING

Đây là dự án cá nhân mình đã trợ giúp người bạn của mình (UI Designer)
Công việc của mình là vẽ minh hoạ cho 3 màn onboarding
Cảm ơn Chang Duong về UI Design.

👉 Mời mọi người xem chi tiết dự án Basic Health